Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Đăng ngày 2021-01-04

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 25 báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu giao dịch thành công: 125.000 cổ phiếu

  Lý do: Chỉ thỏa thuận được 125.000 CP

  Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 235.000 cổ phiếu

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/12/2020 đến ngày 03/01/2021.

Trân trọng!


Các tin khác:
»TCT Vinaconex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-05-15)
»VCC CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-04-15)
»Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (2021-04-13)
»VCC CBTT Thay đổi người nội bộ Công ty (2021-04-13)
»VCC CBTT Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS và PTGĐ (2021-04-08)
»THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (cập nhật 8/4/2021) (2021-03-17)
»VSD TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-25)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-19)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-01-04)
»VSD TB về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 (2020-12-15)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:

Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest