VCC_Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Đăng ngày 2020-06-11

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/6/2020 và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 10/06/2020 theo Nghị quyết số 23.NQ/2020/VC25-HĐQT đính kèm.

2. Ông Vũ Văn Mạnh, Kiểm soát viên được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 10/06/2020 theo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 10/06/2020.

Trân trọng.


Các tin khác:
»TCT Vinaconex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-05-15)
»VCC CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-04-15)
»Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (2021-04-13)
»VCC CBTT Thay đổi người nội bộ Công ty (2021-04-13)
»VCC CBTT Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS và PTGĐ (2021-04-08)
»THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (cập nhật 8/4/2021) (2021-03-17)
»VSD TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-25)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-19)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-01-04)
»VSD TB về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 (2020-12-15)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:

Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest