VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Đăng ngày 2022-01-27

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Quyết định của Hội đồng quản trị số 04.QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 26/01/2022 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày ĐKCC): 21/02/2022 – Thứ Hai

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 ngày 19/03/2022 – Thứ Bảy

Trân trọng!


Các tin khác:
»VCC CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài (2022-05-21)
»CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động các Chi nhánh thay đổi (2022-05-06)
»CBTT Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ (2022-04-28)
»CBTT Nhận GCN Đăng ký hoạt động Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam (2022-04-26)
»VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Xuân Hùng (2022-04-01)
»Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (2022-03-19)
»VCC CBTT Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (2022-03-16)
»Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Cập nhập ngày 17/3/2022) (2022-02-26)
»VSD TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2022 (2022-02-10)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (2022-01-27)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest