TCT Vinaconex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Đăng ngày 2021-05-15

Kính gửi Quý Cổ đông!

Tổng công ty CP Vinaconex thông báo kết quả thực hiện báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.120.000 cổ phiếu, tỷ lệ 51% Vốn điều lệ

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 1.839.300 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu giao dịch thành công: 1.839.300 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 7.959.300 cổ phiếu, tỷ lệ 66,33% Vốn điều lệ

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

- Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 13/5/2021

Chi tiết vui lòng xem Báo cáo đính kèm.

Trân trọng!


Các tin khác:
»CBTT Đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-10-12)
»VCC CBTT Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu (2021-07-20)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021 (2021-07-20)
»VCC TB thay đổi Ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức 2020 (2021-07-13)
»VCC CBTT Ngày ĐKCC thực hiện chi trả cổ tức 2020 (2021-07-07)
»VCC Gia hạn thời gian giữ chức danh PTGĐ Công ty (2021-07-02)
»TCT Vinaconex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-05-15)
»VCC CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2021-04-15)
»Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (2021-04-13)
»VCC CBTT Thay đổi người nội bộ Công ty (2021-04-13)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
Xem thêm
Quy chế hoạt động của BKS công ty
Xem thêm
QĐ Ban hành quy chế CBTT công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest