VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (TGĐ Nguyễn Văn Trung)
Đăng ngày 2020-11-26

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ông Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty đăng ký mua cổ phiếu Công ty CP Vinaconex 25 như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 310.000 cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/12/2020 đến ngày 03/01/2021.

Trân trọng!


Các tin khác:
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-01-04)
»VSD TB về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 (2020-12-15)
»CBTT về Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty (2020-11-30)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (TGĐ Nguyễn Văn Trung) (2020-11-26)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2020-11-03)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2020-10-06)
»VCC CBTT nhân sự Giám đốc Chi nhánh BĐS tại Quảng Nam (2020-07-31)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (2020-07-24)
»VCC CBTT Giấy xác nhận bổ sung Ngành nghề kinh doanh (2020-06-26)
»VCC_Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (2020-06-11)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest