VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Đăng ngày 2020-05-05

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Quyết định của Hội đồng quản trị số 018.QĐ/2020/VC25-HĐQT ngày 04/5/2020 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp như sau:

- Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 05/05/2020 – Thứ Ba

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày ĐKCC): 25/05/2020 – Thứ Hai

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 ngày 10/06/2020 – Thứ Tư

Trân trọng!


Các tin khác:
»VSD TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-25)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-19)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-01-04)
»VSD TB về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 (2020-12-15)
»CBTT về Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty (2020-11-30)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (TGĐ Nguyễn Văn Trung) (2020-11-26)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2020-11-03)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2020-10-06)
»VCC CBTT nhân sự Giám đốc Chi nhánh BĐS tại Quảng Nam (2020-07-31)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (2020-07-24)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest