TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (cập nhật ngày 18/3/2020)
Đăng ngày 2020-03-13

Kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Chương trình Đại hội;

2. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc, bầu cử ĐHĐCĐ 2020;

3. Báo cáo thông qua Kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 của BĐH;

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020;

5. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

9. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2019, kế hoạch chi trả 2020 và báo cáo tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành;

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;

12. Tờ trình ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT về đầu tư;

13. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trân trọng!


Các tin khác:
»VCC CBTT nhân sự Giám đốc Chi nhánh BĐS tại Quảng Nam (2020-07-31)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (2020-07-24)
»VCC CBTT Giấy xác nhận bổ sung Ngành nghề kinh doanh (2020-06-26)
»VCC_Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (2020-06-11)
»Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (2020-06-11)
»TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 10/6/2020 (cập nhật 9/6/2020) (2020-05-26)
»VCC_THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (2020-05-25)
»Trung tâm lưu lý chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-13)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán (2020-05-06)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-05)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest