TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (cập nhật ngày 18/3/2020)
Đăng ngày 2020-03-13

Kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Chương trình Đại hội;

2. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc, bầu cử ĐHĐCĐ 2020;

3. Báo cáo thông qua Kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 của BĐH;

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020;

5. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

9. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2019, kế hoạch chi trả 2020 và báo cáo tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành;

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;

12. Tờ trình ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT về đầu tư;

13. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trân trọng!


Các tin khác:
»VSD TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-25)
»VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (2021-02-19)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2021-01-04)
»VSD TB về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 (2020-12-15)
»CBTT về Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty (2020-11-30)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (TGĐ Nguyễn Văn Trung) (2020-11-26)
»Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (2020-11-03)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2020-10-06)
»VCC CBTT nhân sự Giám đốc Chi nhánh BĐS tại Quảng Nam (2020-07-31)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (2020-07-24)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest