Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cập nhật 7/3/2019)
Đăng ngày 2019-02-27

Kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Chương trình Đại hội;

2. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử;

3. Báo cáo thông qua Kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, chương trình công tác năm 2019;

5. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm được kiểm toán, Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán;

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

9. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT 2018, kế hoạch chi trả 2019;

10. Tờ trình thay đổi tên Công ty;

11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; 

13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

14. Thư đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của Cổ đông lớn Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam (Vinaconex).

15. Thông báo đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của Nhóm cổ đông.

16. Thông báo đề cử ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Nhóm cổ đông.

17. Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

18. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.


Các tin khác:
»VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thành Trung (2019-10-30)
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 (2019-07-18)
»VCC-CBTT việc HĐQT thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Cổ đông TCT (2019-07-02)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2019-06-28)
»VCC-CBTT Bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc (2019-06-11)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2019-05-28)
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
»Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-03-10)
»Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (2019-03-10)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest