Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
Đăng ngày 2018-04-11

Kính gửi Quý cổ đông,
 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 
Mã chứng khoán:  VCC
 
Mã ISIN:              VN000000VCC2
 
Mệnh giá:             10,000 đồng
 
Sàn giao dịch:       HNX
 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018
 
Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 11/05/2018
 
 
Trân trọng.

Các tin khác:
»VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 (2019-07-18)
»VCC-CBTT việc HĐQT thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Cổ đông TCT (2019-07-02)
»VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (2019-06-28)
»VCC-CBTT Bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc (2019-06-11)
»VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2019-05-28)
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
»Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-03-10)
»Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (2019-03-10)
»Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cập nhật 7/3/2019) (2019-02-27)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest