Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 (cập nhật đến ngày 26/3/2018)
Đăng ngày 2018-03-13

Kính gửi Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018:

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

2. Quy chế Đại hội;

3. Tờ trình thông qua Kết quả SXKD 2017, Kế hoạch SXKD 2018;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT 2017, chương trình công tác 2018 (cập nhật ngày 20/3/2018);

5. Tờ trình  thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, đề xuất đơn vị kiểm toán 2018 (cập nhật ngày 19/3/2018);

6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

7. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2017 và kế hoạch 2018;

8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

9. Tờ trình thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

9. Tờ trình  thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế Chủ tịch HĐQT; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT (cập nhật ngày 26/3/2018).

10. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018. 

Trân trọng./.


Các tin khác:
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
»Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (2019-03-10)
»Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-03-10)
»Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (2019-02-27)
»Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cập nhật 7/3/2019) (2019-02-27)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-02-15)
»VCC-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-01-31)
»VCC-Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 4) (2019-01-30)
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest