Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 (cập nhật 19/3/2018)
Đăng ngày 2018-03-13

Kính gửi Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018:

1. Quy chế Đại hội;

2. Tờ trình  thông qua Kết quả SXKD 2017, Kế hoạch SXKD 208;

3. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT 2017, chương trình công tác 2018;

4. Tờ trình  thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, đề xuất đơn vị kiểm toán 2018 (cập nhật ngày 19/3/2018);

5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2017 và kế hoạch thưởng, thù lao 2018;

7. Tờ trình thông qua phương án trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2017;

8. Tờ trình thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế Chủ tịch HĐQT; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trân trọng./.


Các tin khác:
»Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 (cập nhật 19/3/2018) (2018-03-13)
»Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (2018-03-09)
»Thông báo Kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2017 (2018-03-08)
»VCC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 (2018-02-26)
»VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (2018-02-23)
»Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (2018-02-06)
»CBTT NQ của HĐQT về chương trình ĐHĐCĐ2018 (2018-01-26)
»Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng Giám đốc Vinaconex 25 (2017-12-07)
»VINACONEX 25 NHẬN GIẤY CNĐKDN (ĐK THAY ĐỔI LẦN THỨ 13) (2017-12-01)
»CBTT - Nhận GCN ĐK hoạt động CN BDS tại Quảng Nam (2017-11-24)
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest