VCC-CBTT 24h về việc Thành lập CN BĐS tại Quảng Nam
Đăng ngày 2017-11-16

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX 25.

Ngày 16/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Quyết định số 1127 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Bất động sản tại Quảng Nam và Quyết định số 1126 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hải – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bất động sản Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cùng ngày Công ty đã có Công văn số 1160/CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.


Các tin khác:
»Thông báo về ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2018 (2019-04-12)
»VCC-CBTT thay đổi người nội bộ (2019-04-02)
»Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (2019-03-10)
»Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-03-10)
»Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (2019-02-27)
»Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cập nhật 7/3/2019) (2019-02-27)
»Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-02-15)
»VCC-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (2019-01-31)
»VCC-Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (lần 4) (2019-01-30)
»VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT (2019-01-12)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest