VCC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Đăng ngày 2016-07-25

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016.

Xem file Báo cáo đính kèm.


Các tin khác:
»VCC CBTT Báo cáo quản trị năm 2020 (2021-01-29)
»VCC CBTT Báo cáo quản trị bán niên 2020 (2020-07-14)
»VCC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (2020-04-03)
»VCC CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2019 (2020-01-21)
»VCC-CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019 (2019-07-22)
»VCC-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 (2019-03-25)
»VCC-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 (2019-01-17)
»VCC - Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 (2018-07-23)
»VCC_BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 (2018-04-09)
»VCC-BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 (2018-01-19)
 

QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest