• VCC_Đăng ký mua CP của Cổ đông nội bộ (2020-10-06 )
 • VCC CBTT nhân sự Giám đốc Chi nhánh BĐS tại Quảng Nam (2020-07-31 )
 • VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (2020-07-24 )
 • VCC CBTT Giấy xác nhận bổ sung Ngành nghề kinh doanh (2020-06-26 )
 • Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (2020-06-11 )
 • VCC_Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (2020-06-11 )
 • TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 10/6/2020 (cập nhật 9/6/2020) (2020-05-26 )
 • VCC_THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (2020-05-25 )
 • Trung tâm lưu lý chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-13 )
 • Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán (2020-05-06 )
 • VCC CBTT Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-05-05 )
 • VCC CBTT Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-04-08 )
 • VCC CBTT GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 (2020-03-25 )
 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (2020-03-24 )
 • TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (cập nhật ngày 18/3/2020) (2020-03-13 )
 • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (2020-03-12 )
 • Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-02-26 )
 • VCC-CBTT ngày ĐHĐCĐ thường niên 2020 (2020-02-21 )
 • VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thành Trung (2019-10-30 )
 • VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 (2019-07-18 )
 • Total page 7: <<   <  1 2  3  4  5   >   >>  
   
  
  QUẢNG CÁO
  Tài liệu
  Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
  Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
  Xem thêm
  Điều lệ công ty
  Xem thêm
  Chứng nhận
  Diễn Đàn Vinaconex 25
  Follow us on Facebook
  Follow us on Facebook

  Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest